Varovanje premoženja je varovanje premičnega in nepremičnega premoženja pred uničenjem, tatvino in drugimi škodljivimi vplivi z varnostniki oziroma s tehničnimi sistemi in mehanskimi napravami po predpisanih standardih.


V konkretnem podjetju poteka varovanje premoženja po Načrtu varovanja, katerega sestavni del so tudi navodila za varnostnike in opis varnostnega režima na območju in v zgradbah. Varnostniki so lahko v varovanih objektih in na varovanih območjih stalno ali občasno prisotni. Storitve fizičnega varovanja obsegajo paleto varnostnih nalog, od izvajanja obhodov, preko enostavnih del »čuvajske« službe do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih služb. Oblika varovanja se določi glede na zahtevnost objekta v odvisnosti od varnostne ocene in ocene tveganja. Osnovni namen vseh oblik varovanja premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih objektih in na varovanih območjih zaradi požara, vloma ali ropa in varovanje premoženja pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem.


Za potrebe naročnikov imamo prav tako usposobljene varnostnike bombne preglednike in bombne operaterje ter usposobljene varnostnike iz varstva pred ionizirajočimi sevanji. Varnostniki bombni operaterji in pregledniki opravljajo preventivne varnostne naloge na sodišču in letališču, ki zajemajo: pregled oseb na kontrolnem mestu s tehničnimi sredstvi in brez, ročni pregled prtljage, protibombni pregled prostorov in vozil, organizacija dela na kontrolnem mestu in izvajanje postopkov z različnimi kategorijami potnikov. Varnostniki bombni operaterji in varnostniki usposobljeni iz varstva pred ionizirajočimi sevanji izvajajo zraven drugih postopkov tudi rentgenski pregled prtljage.


Upravljanje z VNC za nas izvajata Varnost Vič d.d. in Varnost Ljubljana - varovanje d.o.o.


Intervencija


Za izvajanje intervencije – takojšnjega odhoda varnostnikov na kraj sprožitve alarma ali na kraj varnostnikovega klica na pomoč – imamo varnostnike z opravljenim ustreznim specialističnim usposabljanjem. Varnostniki interventi so usposobljeni za interveniranje na protivlomne, protipožarne in protiropne alarme pa tudi na signale klica v sili, signale s sistemov za nadzor objektov, signale s sistemov za nadzor tehnoloških procesov in za reševanje oseb ujetih v dvigalu.