Tehnični sistemi za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva za nadzor gibanja na določenem objektu, območju ali prostoru, samodejno odkrivanje in javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara, prenos alarmnih sporočil, ter sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporočil (protivlomno varovanje, pristopna kontrola, videonadzor, televizija zaprtega kroga in drugo). Mehanske naprave za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva, ki so varnostno posebej izdelana za preprečevanje ali omejevanje gibanja.

centrala


Z nekoliko širšega vidika oziroma z vidika varnostne stroke sistem varovanja s tehničnimi sredstvi (t. i. tehnično varovanje) zajema:

• mehansko zaščito (kovinske in betonske ograje, kovinska vrata, zapahi, zasuni, okenske in talne rešetke, varnostne folije itd.),

• elektromehansko zaščito (razni tipi varnostnih zapornic, elektromagnetne ključavnice, kovinske blagajne, sefi itd.),

• elektronsko zaščito (videonadzor, nadzor pristopa, protivlomna zaščita, protipožarna zaščita, rentgenska kontrola, varovanje računalniškega omrežja in komunikacij idr.), kar temelji na digitalizaciji, optičnih napeljavah in standardih.


kamera


Varovanje s tehničnimi sredstvi je urejeno s številnimi standardi in z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in izdelavo projektne dokumentacije.


Sistemi aktivne požarne zaščite


Po konceptu celovitega varovanja sistem aktivne požarne zaščite predstavlja:


• študija požarne varnosti in ocena požarne ogroženosti celotnega podjetja,
• potrdilo pooblaščenega preglednika o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite,
• lastni ali pogodbeno najeti gasilci (po zakonu o gasilstvu morajo imeti podjetja s povečano požarno ogroženostjo lastno gasilsko enoto),
• požarni red, z izvlečkom požarnega reda, izobešenim na vidnih mestih,
• vzpostavljena protipožarna zaščita s tehničnimi sredstvi (javljalniki požara, požarni alarmni signal),
• takojšnji odzivi varnostnikov in gasilcev na požarni alarm,
• redno vzdrževani priročni gasilni aparati,
• brezhiben hidrantni sistem, z zadostno kapaciteto vode za gašenje večjega požara,
• primerno usposobljeno varnostno osebje za izvajanje požarne preventive in varovanj,
• zaposleni, ki znajo uporabljati priročna gasilna sredstva in poznati požarni red,
• evakuacijski načrt, ki ga poznajo vsi zaposleni,
• brezhibna zveza s poklicno gasilsko brigado ali gasilskimi društvi.